SPRÅKSTIMULERING

Aktiv, bevisst, systematisk og metodisk språkstimulering er viktig!

 

Aktiv, bevisst, systematisk og metodisk språkstimulering er en viktig del av innholdet i barnehagen vår.

Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom tidlig og systematisk språkstimulering og senere positiv språkutvikling. Vi vet dermed også at lese-og skrivevansker kan forebygges og reduseres ved tidlig innsats på dette området.

Det er også at funnet en sterk sammenheng mellom språklig og sosial kompetanse, og mellom atferdsvansker og språkvansker. I barnehagen har vi en unik mulighet til å komme tidlig inn, til å stimulere språkutviklingen, og til å forebygge og avdekke evt. språkvansker.

Dette er et ansvar som forplikter og som vi må ta på alvor!

DET ER Å TA BARNA VÅRE PÅ ALVOR.


Vi jobber med språkleken "BRAVO" (www.intempo.no) og "Språklek" (Carin Rydja/Ellen Heidi Strand) i barnehagen vår.

 

Bravo-leken – en del av hverdagen i barnehagen

 

I vår barnehage har vi valgt å satse på Bravo-leken som et helhetlig verktøy på småbarnsavdelingen.

 

Bravo-leken dreier seg om å sette inn ekstra tidlig og helhetlig innsats på fire områder i barnas liv; språk- og sansestimulering, fysisk aktivitet, kosthold og nære relasjoner.

 

Vi leker Bravo-leken i korte økter på 10 – 15 minutter hver dag. Målet er å fremme språkutviklingen ved å bedre forståelsen og øke ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne. Vi bruker mange begreper i hurtig tempo for å øke ordforrådet raskt mens barna er små og lærer raskest. Begrepene barna erfarer gjennom sanseopplevelser i Bravo-leken legger grunnlaget for samtaler og opplevelser resten av dagen der begrepene finner sin naturlige plass i konteksten. Vi leker Bravo fordi vi vet at barn som lærer tidlig, lærer mer og raskere senere i livet. En slik ekstra tidlig, helhetlig innsats kan forebygge lese- og skrivevansker.

 

Bravo-leken består av både Bravo-runden og Bravo Skattejakt. Bravo-runden er en stasjonspreget lek der barna på hver stasjon får oppleve enten fem store ord- og bildekort med tilhørende konkreter eller fem bokstaver. Vi bruker ordbilder fordi det skrevne ordet er en representasjon av et begrep, på samme måte som bilder og konkreter er det.Gjennom alle sansene blir barna kjent med ordene, bildene og bokstavene. Vi har fire stasjoner og mellom stasjonene gjør vi ulike motoriske utfordringer som for eksempel å åle, krabbe, rulle, snurre, fly eller henge. De voksne roser barna og skaper trygge rammer for læring.

 

Bravo Skattejakt er en annen måte å leke Bravo-leken på, og denne passer også godt hjemme. På bare fem minutter kan dere lære fem nye ord og gå på skattejakt etter dem inne eller ute. Det handler enkelt og greit om å vise fem ord og bilder i hurtig tempo, la barna få velge et kort, kaste terningen og gjøre aktiviteten terningen viser på jakt etter for eksempel en borrelås. Så opplever dere borrelåsen med alle sansene før dere går tilbake til kortene og velger et nytt.

 

Når vi leker Bravo-leken erfarer vi at barna lærer mer enn de ellers ville ha gjort. Ved å få tilgang på flere ord, kanskje flere språk, faktakunnskap, noter og matematikk øker interesseområdet og motivasjonen for videre læring.

 

Entusiasme og mestringsopplevelser hører også naturlig med som en del av Bravo-leken. Vi feirer etter hver økt og jubler for hver ny ferdighet de lærer. På denne måten får barna positive assosiasjoner til læring, og emosjonell og sosial utvikling støttes!

 

Ønsker du å lære mer om Bravo-leken? Da kan du gå inn på www.bravoleken.no og lese mer der. Der finner du også noen filmer som viser leken i bruk både hjemme og i barnehagen.