Oppholdsbetaling

Oppholdsbetalingen bestemmes av eier og er for tiden kr. 2655,- pr. mnd.
I tillegg kommer kost pr. barn som for tiden er 300,- pr. mnd. Avgiften skal
betales forskuddsvis innen den 10. hver måned.

I høstsemesteret betales det fra august til og med desember.

I vårsemesteret betales det for januar til og med juni (11 måneder pr. år).

Ved manglende betaling kan barnehageplassen mistes.

Bankgiro nr.:
1600 40 35538.

Merk betalingen med barnets navn og hvilken måned betalingen gjelder for, slik at dette kommer frem på bilag barnehagen får tilsendt.