Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORDBERG MENIGHETS BARNEHAGE

NORDBERG MENIGHETSRÅD har i møte den 19.05.98 fastsatt disse vedtektene for NORDBERG MENIGHETS BARNEHAGE i medhold av lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager og forskrifter til denne.

Vedtektene er sendt til forvaltningen i bydel 22 Sogn og fylkesmannen i Oslo til
orientering den 03.06.98.

Vedtektene ble sist revidert den 15.08.2011, og sendt til bydel Nordre Aker og fylkesmannen i Oslo den 17.08.2011.

§1.
Forvaltning av barnehagen (eierforhold m.v.)

NORDBERG MENIGHETS BARNEHAGE eies og drives av Nordberg menighet som bygger sin virksomhet på Den norske kirkes grunn. Eiers oppgave og ansvar tilligger
Nordberg menighetsråd.

Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og
vedtekter.

§ 2. Formålbestemmelse

Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse.

Barnehagen skal gi barna et stimulerende miljø med vekt på

- utviklings- og aktivitetsmuligheter

- individuell og gruppevis omsorg og støtte

- utvikling av evne til toleranse og omsorg for andre

- etisk og religiøs veiledning

Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formålbestemmelse til grunn for sin virksomhet.

§ 3. Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom foreldre, personale og eier. Utvalget består av 2 representanter valgt av foreldrene, 2 fra personalet og 2 oppnevnt av eieren.

Foreldrenes og personalets representant velges for 1 år. Eierens representant oppnevnes av Menighetsrådet for 4 år.

Styreren har møte-, tale, og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Styreren har ikke
stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

Samarbeidsutvalget skal bl.a.:

a) Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens
vedtekter og budsjett.

b) Behandle årsplan for barnehagens virksomhet.

c) Legge frem forslag til budsjett overfor eier, og gjennomgå årsregnskap.

d) Uttale seg om endring av vedtekter.

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.

Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses som særlig viktig for foreldrene.

§ 4. Foreldreråd

1) Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i vedkommende barnehage.

2) Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.

3) Foreldrerådet skal be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før
avgjørelser blir tatt.

4) Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig
flertallsvedtak gjelder.

5) Første møte i foreldrerådet etter sommerferien innkalles og ledes av styreren. På
dette møtet velges rådets formann og varaformann, som også blir foreldrenes
representant i samarbeidsutvalget. De 2 valgte representantene utgjør
foreldrerådets arbeidsutvalg som har ansvar for innkalling og ledelse av senere
rådsmøter. Alle valg gjelder for 1 år og skal være skriftlig dersom noen krever
det. Ansatte som selv har barn i barnehagen, er ikke valgbare som
foreldrerepresentant.

§ 5. Tilsetting av personalet

Eieren tilsetter personalet og fastsetter stillingsinstrukser. Styreren har anledning
til å uttale seg ved tilsetting.

Pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdanning, jfr. Lov m barnehager (2005) § 18, 1. og 2. ledd. Styrer skal ha førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning
som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, jfr. Lov om barnehager (2005) §
17, 2.ledd.

Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten.

Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge frem gyldig politiattest.
Personalet ansettes på 6 måneders prøvetid.

§ 6. Opptak av barn

Barnehagen er åpen for barn under opplæringspliktig alder, som er bosatt i Oslo.

Privat og kommunale barnehager harsamordnet opptak, og søknad om opptak skjer på fastsatt skjema og sendes bydel Nordre Aker.

a) Opptaksmyndighet

Eier oppnevner en opptakskomité som består av følgende personer:

2 representanter fra eier.1 representant fra hver avdeling
(pedagogisk leder/avdelingsleder).Styrer, som innstiller ved opptak
av barn.

b) Opptakskriterier.

Opptak av barn til barnehagen er tilknyttet det kommunale fellesopptaket
og foretas etter de til enhver tid gjeldende lover og regler, samt barnehagens
vedtekter. Barnehagen tar imot barn i alderen 1 - 5 år. Ved opptak av barn
prioriteres barn etter Lov om barnehager, så barn av ansatte førskolelærere og
ansatte i Nordberg menighet, og dernest søsken av barn som går i barnehagen,
slik at søsken kan gå sammen. Resterende ledige plasser skal fordeles etter en
vurdering av aldersammensetning og kjønnsfordeling. Primært ønskes
plassene besatt av barn fra nærmiljøet.

Barnet beholder plassen sin frem til skolepliktig alder, dersom de gjensidige forpliktelsene overholdes.

Barnehageplassen kan mistes ved manglende betaling.

Oppsigelse av plass sendes skriftlig fra foresatte. Barnehageplassen kan sies opp med 2 – to – måneds varsel, regnet fra 1. i måneden.

Barn som slutter i løpet av de 3 siste mnd. i barnehageåret (april, mai og juni) må
likevel betale for plassen av hensyn til barnehagens økonomi.

Søknad om permisjon fra tildelt barnehageplass skjer skriftlig til styrer, og
innvilges kun i de tilfeller der barnehagen ikke taper økonomisk på ordningen.
Dersom barnehagen har vanskeligheter med å fylle opp plassen, står foreldrene
økonomisk ansvarlige for plassen i permisjonstiden.

Tilvenningsperiode:
Ved første gangs opptak bør barnet ha en tilvenningsperiode. Personalet og
foreldre avtaler hvordan tilvenningsperioden organiseres.

§ 7. Åpningstider

Begge avdelingene: kl. 07.45 til kl. 17.00 fem -5- dager i uken.

Barnehagen er normalt stengt 4 uker i juli.

Barnehagen har 4 planleggingsdager i året.

Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår og i påskeuken.

§ 8. Totalt leke- og oppholdsareal: 148 kvm.

Disponibel gulvplass pr. barn:

Heldagsavdeling 1(”Snipp”):

Netto lekeareal skal være minimum 5,3 kvm pr. barn.

Heldagsavdeling 2 (”Snapp”):

Netto lekeareal skal være minimum 4,04 kvm pr. barn.

Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler
brukes til andre møte- og aktivitetstilbud.

Nordberg menighetsråd (barnehageeier) står ansvarlig for utleie og bruk.

§ 9. Foreldrebetalingen

Eier fastsetter foreldrebetalingen.

Betalingen skjer forskuddsvis den 10. i hver måned i 11 mndr.

Søknad om friplass avgjøres av eieren.

§ 10. Intern-/sikkerhetskontroll

I barnehagen gjennomføres internkontroll med sjekkliste hvert år, i følge
Forskrift om internkontroll.

Internkontroll iverksettes for å sikre et godt og trygt miljø for barn og voksne i barnehagen.

Mål for arbeidet med internkontroll er:

- Tydelig og klar ansvars- og arbeidsfordeling.

- Systematisk kartlegging og bedømmelse av risiko.

- Systematisk gjennomføring av målrettede tiltak for å bedre helse, miljø og sikkerhet.

- Dokumentasjon av dette arbeidet.

Rapport forelegges menighetsrådet hvert år.

§ 11. Årsplan

Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året.

Gjennom behandling av årsplanen i samarbeidsutvalget kan foreldre og eiere medvirke til utforming av barnehagens innhold.

§ 12. Iverksetting og endring av vedtekter.

Vedtektene for Nordberg menighets barnehage gjøres gjeldende fra 1.august 1998. Endring av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og sendes forvaltningen i bydel Nordre Aker og fylkesmannen til orientering.

Eieren kan bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.