Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORDBERG MENIGHETS BARNEHAGE

 

NORDBERG MENIGHETSRÅD har i møte den 19.05.98 fastsatt disse vedtektene for NORDBERG MENIGHETS BARNEHAGE i medhold av lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager og forskrifter til denne.

Vedtektene er sendt til forvaltningen i bydel 22 Sogn og Fylkesmannen i Oslo til orientering den 03.06.98.

Vedtektene ble revidert 21.02.10 og sendt til bydel Nordre Aker og Fylkesmannen i Oslo til orientering 23.02.10.

Vedtektene ble sist revidert 27.04.22, og sendt bydel Nordre Aker og Statsforvalteren i Oslo og Viken den 28.04.22.

  

§1. Forvaltning av barnehagen (eierforhold mv.)

NORDBERG MENIGHETS BARNEHAGE eies og drives av Nordberg menighet, som bygger sin virksomhet på Den norske kirkes grunn. Eiers oppgave og ansvar tilligger Nordberg menighetsråd.

Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og vedtekter.

 

§ 2. Formålsbestemmelse

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagen skal, i nær forståelse med hjemmet, formidle kristne verdier og tradisjoner.

Barnehagen skal gi barna et stimulerende miljø med vekt på

-          utviklings- og aktivitetsmuligheter

-          individuell og gruppevis omsorg og støtte

-          utvikling av evne til toleranse og omsorg for andre

-          etisk og religiøs veiledning

 

§ 3. Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom foreldre, personale og eier. Utvalget består av 2 representanter valgt av foreldrene, 2 fra personalet og 2 oppnevnt av eieren.

Foreldrenes og personalets representant velges for 1 år. Eierens representant oppnevnes av Menighetsrådet for 4 år.

Styreren har møte-, tale- og forslagsrett i Samarbeidsutvalget. Styreren har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

 


Samarbeidsutvalget skal bl.a.:

a)       Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett.

b)      Behandle årsplan for barnehagens virksomhet.

c)       Legge frem forslag til budsjett overfor eier, og gjennomgå årsregnskap.

d)      Uttale seg om endring av vedtekter.

 

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.

 

Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses som særlig viktig for foreldrene.

 

§ 4. Foreldreråd

1)      Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen.

2)      Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.

3)      Foreldrerådet skal be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.

4)      Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

5)      Første møte i foreldrerådet etter sommerferien innkalles og ledes av styreren. På dette møtet velges rådets formann og varaformann, som også blir foreldrenes representant i samarbeidsutvalget. De 2 valgte representantene utgjør foreldrerådets arbeidsutvalg som har ansvar for innkalling og ledelse av senere rådsmøter. Alle valg gjelder for 1 år og skal være skriftlig dersom noen krever det. Ansatte som selv har barn i barnehagen, er ikke valgbare som foreldrerepresentant.

 

§ 5. Tilsetting av personalet

Eieren tilsetter personalet og fastsetter stillingsinstrukser. Styreren har anledning til å uttale seg ved tilsetting. Styrer og pedagogisk leder skal ha barnehagelærerutdanning. Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten.

Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge frem gyldig politiattest. Personalet ansettes med 6 måneders prøvetid.

 

§ 6. Opptak av barn

Barnehagen er åpen for barn under opplæringspliktig alder, som er bosatt i Oslo.

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak. Søknad skjer elektronisk gjennom Oslo kommunes nettsider.

 

a) Opptaksmyndighet

Opptakskomitéen består av følgende personer:

·         1 representant fra hver avdeling (pedagogisk leder/avdelingsleder).

·         Styrer, som innstiller ved opptak av barn.

 

b) Opptakskriterier

Opptak av barn til barnehagen er tilknyttet det kommunale fellesopptaket og foretas etter de til enhver tid gjeldende lover og regler og barnehagens vedtekter. Barnehagen tar imot barn i alderen 1-5 år. Ved opptak av barn prioriteres barn etter lov om barnehager, så barn av ansatte barnehagelærere og ansatte i Nordberg menighet, og dernest søsken av barn som går i barnehagen, slik at søsken kan gå sammen. Resterende ledige plasser skal fordeles etter en vurdering av alderssammensetning og kjønnsfordeling. Primært ønskes plassene besatt av barn fra nærmiljøet. Dersom barn stiller likt, avgjøres plasstildeling gjennom loddtrekning.
Barnet beholder plassen sin frem til skolepliktig alder, dersom de gjensidige forpliktelsene overholdes.

 

Barnehageplassen kan mistes ved manglende betaling.

Oppsigelse av plass sendes skriftlig fra foresatte. Barnehageplassen kan sies opp med 2 – to – måneders varsel, regnet fra 1. i måneden.

Barn som slutter i løpet av de 3 siste mnd. i barnehageåret (april, mai og juni) må likevel betale for plassen av hensyn til barnehagens økonomi.

Søknad om permisjon fra tildelt barnehageplass skjer skriftlig til styrer, og innvilges kun i de tilfeller der barnehagen ikke taper økonomisk på ordningen. Dersom barnehagen har vanskeligheter med å fylle opp plassen, står foreldrene økonomisk ansvarlig for plassen i permisjonstiden.

 

Tilvenningsperiode: Ved første gangs opptak skal barnet ha en tilvenningsperiode. Barnehagen har egen plan for tilvenning, og samarbeider også nært med foreldrene.


 

§ 7. Åpningstider

Begge avdelingene: kl. 07.45 til kl. 17.00 fem -5- dager i uken.

 

Barnehagen er normalt stengt 4 uker i juli.

Barnehagen har 4 planleggingsdager i året.

Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår og i påskeuken.

 

§ 8. Totalt leke- og oppholdsareal: 148 kvm.

Disponibel gulvplass pr. barn:

Heldagsavdeling 1 («Snipp»):

Netto lekeareal skal være minimum 5,3 kvm pr. barn.

Heldagsavdeling 2 («Snapp»):

Netto lekeareal skal være minimum 4,04 kvm pr. barn.

 

Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte- og aktivitetstilbud.

Nordberg menighetsråd (barnehageeier) står ansvarlig for utleie og bruk.

 

§ 9. Oppholdsavgift

Eier fastsetter foreldrebetalingen. Denne skal ikke settes høyere enn maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak, jfr. Forskrift om foreldrebetaling (2005), § 1.

Kostpenger kommer i tillegg.  

Betalingen skjer forskuddsvis den 15. i hver måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Vi tilbyr søskenmoderasjon og inntektsavhengig moderasjon, jfr. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager (2005) § 3.

Søknad om friplass avgjøres av eier.

 

§ 10. HMS-arbeid og internkontroll

HMS-arbeidet er regulert gjennom «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» (Internkontrollforskriften). Barnehagen har et elektronisk HMS-system med tilhørende rutiner, beredskapskort, sjekklister o.l. som alle ansatte er kjent med og bruker. Hvert år utarbeider styrer, i samarbeid med verneombudet, en skriftlig internkontroll-rappport som sendes til leder av Menighetsrådet og leder av Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer. Den tar utgangspunkt i en egen sjekkliste. Internkontroll iverksettes for å sikre et godt og trygt miljø for barn og ansatte i barnehagen.

Mål for arbeidet med internkontroll er:

-          Tydelig og klar ansvars- og arbeidsfordeling.

-          Systematisk kartlegging og bedømmelse av risiko.

-          Systematisk gjennomføring av målrettede tiltak for å bedre helse, miljø og sikkerhet.

-          Dokumentasjon av dette arbeidet.

 

§ 11. Årsplan

Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året.

Gjennom behandling av årsplanen i Samarbeidsutvalget kan foreldre og eiere medvirke til utforming av barnehagens innhold.

 

§ 12. Iverksetting og endring av vedtekter

Vedtektene for Nordberg menighets barnehage gjøres gjeldende fra 1.august 1998. Endring av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra Samarbeidsutvalget, og sendes forvaltningen i bydel Nordre Aker og Statsforvalteren I Oslo og Viken til orientering.

Eieren kan bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.