Formålsparagraf

Formålsparagraf/verdigrunnlag

Barnehagens formålsbestemmelse:

”Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær forståelse og i samarbeid med
barnas hjem” (Rammeplanen:9).

I vedtektene for Nordberg menighets barnehage står det videre:

”Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse. Barnehagen skal gi barna et stimulerende miljø med vekt på:

- Utviklings-
og aktivitetsmuligheter

- Individuell
og gruppevis omsorg og støtte

- Utvikling av evne til toleranse og omsorg for andre

- Etisk og
religiøs veiledning

Barnehagen legger en vid presisering av lovens kristne formålsbestemmelse til grunn for sin virksomhet.”

Dette betyr i praksis at:

Vi ønsker å gi barna etisk veiledning i samsvar med kristne verdier forankret i
vår kulturtradisjon, så som nestekjærlighet, toleranse, tilgivelse og respekt
for andre, empati, likeverd og ærlighet.
Vi ønsker å ta barnas religiøse spørsmål på alvor, og å undre oss sammen med dem.
Vi feirer de kristne høytidene med vekt på gleden i budskapet og Jesus som eks. på
hvordan vi skal være mot hverandre. Vi bruker for eksempel sanger og bibelfortellinger i formidlingen av dette.
Vi ønsker å formidle dette med en holdning som er preget av åpenhet, innlevelse,
undring og respekt.
Vi samarbeider med kirken. Vi har samlinger med presten 1 gang i mnd. i kirken,
med dramatisering, sang og fortelling. Barna får et trygt og naturlig forhold
til kirken og kirkerommet (”Der er kirken min!”).

Det er et mål for oss å gi barna et trygt Gudsbilde og et åpent og naturlig forhold til
religiøse spørsmål. Samtidig skal mangfoldet i barnegruppen respekteres, og det
skal tas hensyn til etisk mangfold og hjemmets ståsted.