Søke plass

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak, og søknad om opptak skjer elektronisk via barnehageportalen på Oslo kommunes nettsider.

Opptakskriterier for Nordberg menighets barnehage (jfr. § 6 B i barnehagens
vedtekter):

”Opptak av barn til barnehagen er tilknyttet det kommunale fellesopptaket og foretas etter de til enhver tid gjeldende lover og regler, og barnehagens vedtekter.
Barnehagen tar imot barn i alderen 1 - 5 år. Ved opptak av barn prioriteres
barn etter lov om barnehager, så barn av ansatte førskolelærere og ansatte i
Nordberg menighet, og dernest søsken av barn som går i barnehagen, slik at
søsken kan gå sammen. Resterende ledige plasser skal fordeles etter en
vurdering av aldersammensetning og kjønnsfordeling. Primært ønskes
plassene besatt av barn fra nærmiljøet.”